Selka buzmak internet christian dating sites

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir.Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär.

Öz krepostnoý saklanýan gyzlaryny durmuş ýoluna ugratmak onuň diňe bir hukugy däl-de, keramatly borjy diýip hasaplanypdyr.Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal.Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar.Fransuz etnografy Pýer Cordonyň ýazmagyna görä, uly mülkleriň eýesi bolan gersoglar ýylda ýüzlerçe durmuşa çykýan gyzlar bilen ilkinji gijäni geçirip, olary öýlenýän ýaş ýigide gowsurypdyrlar.Eger mülk eýesi bu iş üçin gaty garry bolsa, onuň işini oňa derek ogullarynyň ýa-da hyzmatkärleriniň biri ýerine ýetiripdir.

Search for selka buzmak:

selka buzmak-27selka buzmak-32selka buzmak-40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “selka buzmak”